Opšta pravila

 • Svi sažeci, e-posteri, kao i Microsoft Office Power Point prezentacije za usmena izlaganja, moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku.
 • Naučni odbor MIMS-a će pregledati sve primljene sažetke. Nakon potvrde o prihvaćenosti sažetka, podnosilac će dobiti uputstva o daljim koracima, kao i informacije o rasporedu izlaganja.
 • Svi radovi moraju biti prijavljeni i prezentovani na engleskom jeziku prikladnom za objavljivanje (bez gramatičkih grešaka i pravopisno pravilno napisani).
 • Radovi moraju biti originalni i ne smiju biti objavljivani niti prezentovani na bilo kom drugom kongresu prije MIMS-a 2021. godine. Radovi koji sadrže izmijenjeni sadržaj prethodno objavljenih ili prezentovanih radova neće se razmatrati, niti će biti prihvaćeni za prezentovanje.
 • Ako se u radu spominju imena lijekova, autorima se savjetuje da tada treba koristiti isključivo generička imena.
 • Svaki učesnik može da prijavi najviše 2 sažetka kao prezentujući autor.
 • Autor prihvata da se sadržaj sažetka, nakon prijave, više ne može mijenjati niti ispravljati, kao i da je svjestan da će sažetak biti objavljen tačno onako kako je priložen.
 • Prijava sažetka predstavlja i autorovu saglasnost za objavljivanje njegovog rada (npr. u kongresnoj knjižici sažetaka, na internet stranici MIMS-a, u svrhu ostalih promocija i sl.).
 • Podnosilac rada organizatorima daje besplatno, trajno,  neekskluzivno i neopozivo pravo na upotrebu, reprodukciju, objavljivanje, prevođenje, distribuciju kao i prikazivanje sadržaja rada.
 • Po podnošenju, podnosilac sažetka potvrđuje da su sačuvani ispravni kontakt podaci autora koji će biti obavještavan o trenutnom statusu sažetka. Takođe, navedeni autor je odgovoran za informisanje ostalih koautora o statusu sažetka.
 • Organizatori zadržavaju pravo na zabranu objave svakog sažetka koji nije u skladu s gore navedenim pravilima.

 

Uputstva za prijavu sažetaka

Pažljivo pročitajte uputstva prije nego prijavite Vaš sažetak. Sažeci pristigli nakon roka za prijavu neće biti razmatrani. Sažeci koji ne zadovoljavaju zadatu strukturu ili sadrže veći broj jezičkih grešaka, takođe, neće biti razmatrani.

Sažetak treba poslati elektronski, u vidu Word dokumenta.

Oficijalni jezik je Engleski, stoga Vaš sažetak mora biti na engleskom.

Primjer sažetka možete pronaći ovdje. Prema uputstvima popunite prazna polja. Maksimalan broj dozvoljenih autora po jednom radu je 5. Puno ime prvog autora treba pisati VELIKIM SLOVIMA, a ime/imena koautora malim slovima. Tekst sažetka može sadržati najviše 300 riječi. Ključne riječi, naslov i podnaslovi sažetka (npr. Pozadina, Cilj, Metode, Rezultati i Zaključak) nijesu uključeni u broj riječi. Studentski rad mora biti mentorisan od strane asistenta ili profesora na fakultetu. Ime mentora navodi se kao posljednje na spisku imena autora. Autor koji podnese sažetak Naučnom odboru MIMS-a smatrat će se glavnim (korespondirajućim) autorom. Na kraju sažetka, molimo, napišite 3 do 5 ključnih riječi koje najbolje opisuju Vaše istraživanje. Sažetak mora sadržati originalni materijal. Plagijat će rezultirati odbacivanjem.

Sve kategorije naučnih radova, kao i sve relevantne teme, biće uzete u razmatranje.

Svi sažeci originalnih radova moraju biti struktuirani na sljedeći način:

 • UVOD
 • CILJ
 • MATERIJALI I METODE
 • REZULTATI i
 • ZAKLJUČAK

Sažeci koji pripadaju kategoriji Prikaz slučaja moraju sadržavati sljedeće:

 • UVOD
 • PRIKAZ SLUČAJA i
 • ZAKLJUČAK.

Potrebno je navesti najviše pet ključnih riječi. Primjer sažetka za Prikaz slučaja možete pronaći ovdje

Ukoliko ste proučili opšta pravila i navedena uputstva za prijavu, sažetak prijavite ovdje.

Rok za slanje sažetka je do 10.09.2021.godine.

Naučni odbor će obavještenje o prihvatanju sažetaka poslati najkasnije do 20.09.2021.godine.

Imajte na umu da prijavljeni sažetak, čak i ako je prihvaćen od strane Naučnog odbora, neće biti uključen u program kongresa, kongresnu knjižicu sažetaka, kao ni u e-poster prezentacije i usmene prezentacije, ukoliko ne izvršite proces registracije.  

Rok za registraciju učesnika je 04.09.2021.godine.

 

E-poster prezentacije

Elektronski posteri ili e-posteri slični su tradicionalnim papirnim posterima, osim što se prikazuju na LCD ekranima televizora. Na taj način je svim učesnicima omogućeno elektronsko pregledanje postera tokom cijelog kongresa. E-posteri ne zahtijevaju štampanje niti proizvodnju dodatnih materijala, jer će cijeli rad biti prezentovan elektronski.

Posteri moraju biti napisani na engleskom jeziku.

Veličina postera: B1 (707x1.000mm), PORTRET orijentacija.

Svaki autor mora biti dostupan za vrijeme prezentovanja postera.

Svi autori radova čiji sažeci budu prihvaćeni će biti dodatno kontaktirani u vezi sa pripremom i tehničkim detaljima e-postera.

Učesnici će biti kontaktirani u vezi sa informacijama o tačnom vremenu i mjestu održavanja e-poster prezentacija. Informacije će takođe biti dostupne i na našoj web stranici.

 

Usmene prezentacije

Usmeno izlaganje mora biti praćeno sa Microsoft Office Power Point prezentacijom, u Windows okruženju na video projektoru, na engleskom jeziku (korisnici Mac računara, koji žele da predaju prezentacije, moraju da konvertuju njihovu prezentaciju u MS Power Point fajl ili da sačuvaju kao PDF fajl).

Svi autori radova čiji sažeci budu prihvaćeni će biti dodatno kontaktirani u vezi sa pripremom i tehničkim detaljima usmenih prezentacija.

Vrijeme trajanja prezentacije: 10 minuta. Molimo vas da se striktno pridržavate ovog pravila.

Donesite kopiju vaše prezentacije na USB flash memoriji kako bi istu prebacili na kompjuter predviđen za prezentovanje.

Učesnici će biti kontaktirani u vezi sa informacijama o specifičnom vremenu i mjestu održavanja usmenih prezentacija. Informacije će takođe biti dostupne i na našoj web stranici.