Opšta pravila

 • Svi sažeci, e-posteri, kao i Microsoft Office Power Point prezentacije za usmena izlaganja moraju biti napisani na engleskom jeziku.
 • Naučni odbor MIMS-a će pregledati sve primljene sažetke. Nakon potvrde o prihvaćenosti sažetka, podnosilac će dobiti uputstva o daljim koracima, kao i informacije o rasporedu izlaganja.
 • Svi radovi moraju biti prijavljeni i prezentovani na engleskom jeziku prikladnim za objavljivanje (pravopisno pravilni i bez gramatičkih grešaka).
 • Radovi moraju biti originalni i ne smiju biti objavljivani niti prezentovani ni na jednom drugom kongresu prije MIMS-a. Radovi koji sadrže izmijenjeni sadržaj prethodno objavljenog ili prezentovanog rada neće se razmatrati, niti će biti prihvaćeni za prezentovanje.
 • Ako se u radu spominju imena lijekova, tada treba koristiti isključivo generička imena.
 • Svaki učesnik smije prijaviti najviše 2 sažetka kao izlažući autor.
 • Autor prihvata da se sadržaj sažetka, nakon prijave, više ne može mijenjati niti ispravljati, kao i da je svjestan da će sažetak biti objavljen tačno onako kako je priložen.
 • Prijava sažetka predstavlja i autorovu saglasnost za objavljivanje njegovog rada (npr. u kongresnoj knjižici sažetaka, na internet stranici MIMS-a, u svrhu ostale promocije i sl.).
 • Podnosilac rada organizatorima daje besplatno, neekskluzivno i neopozivo pravo na upotrebu, reprodukciju, objavljivanje, prevođenje, distribuiranje kao i prikazivanje sadržaja rada.
 • Podnosilac potvrđuje da su informacije o kontaktu izlažućeg autora ispravne. Navedeni autor će biti obavještavan o trenutnom statusu sažetka. Takođe, navedeni autor je u obavezi da obavještava ostale koautore o statusu sažetka.
 • Organizatori zadržavaju pravo na zabranu objave svakog sažetka koji nije u skladu s gore navedenim pravilima.

 

Uputstva za prijavu sažetaka

Pažljivo pročitajte uputstva prije prijave Vašeg sažetka. Sažeci pristigli nakon roka za prijavu neće biti razmatrani. Sažeci koji nijesu zadovoljili zadatu strukturu ili sadrže veći broj jezičkih grešaka takođe neće biti razmatrani.

Sažetak treba poslati kao Word dokument preko sistema za slanje sažetaka koji se nalazi ovdje. Rad možete prijaviti kao poster ili usmenu prezentaciju, pri čemu će konačnu odluku o tipu prezentacije donijeti Naučni odbor.

Primjer sažetka možete pronaći ovdje. Prema uputstvima popunite prazna polja. Maksimalan broj dozvoljenih autora po jednom radu je 5. Tekst sažetka smije sadržati maksimalno 300 riječi. Studentski rad mora biti mentorisan od strane asistenta ili profesora na fakultetu. Ime mentora se navodi kao posljednje u nizu autora.

Sve kategorije naučnih radova, kao i sve teme će biti uzete u razmatranje.

Svi sažeci origninalnih radova moraju biti strukturisani na sljedeći način:

 • UVOD/CILJ
 • MATERIJALI I METODE
 • REZULTATI i
 • ZAKLJUČAK

Sažeci koji pripadaju kategoriji Prikaz slučaja moraju sadržavati sljedeće:

 • UVOD
 • PRIKAZ SLUČAJA i
 • ZAKLJUČAK.

Potrebno je navesti najviše do četiri ključne riječi.

Ukoliko ste proučili opšta pravila i navedena uputstva za prijavu, sažetak prijavite ovdje.

Rok za slanje sažetaka je od 1. maja do 1. septembra 2019. godine.

Naučni odbor će obavještenje o prihvatanju sažetaka poslati najkasnije do 15. septembra 2019. godine. Imajte na umu da prijavljeni sažetak, čak i ako je prihvaćen od strane Naučnog odbora, neće biti uključen u program kongresa, kongresnu knjižicu sažetaka, kao ni u e-poster prezentacije i usmene prezentacije, ukoliko ne izvršite proces registracije. Rok za registraciju učesnika je 1. septembar 2019. godine.

 

E-poster prezentacije

Elektronski posteri ili e-posteri slični su tradicionalnim papirnim posterima, osim što se prikazuju na LCD televizorima. Na taj način je svim učesnicima omogućeno elektronsko pregledanje postera tokom cijelog kongresa. E-posteri ne zahtijevaju štampanje niti proizvodnju dodatnih materijala, jer će cijeli rad biti prezentovan elektronski.

Svi autori radova čiji sažeci budu prihvaćeni će biti dodatno kontaktirani u vezi sa pripremom i tehničkim detaljima e-postera.

Učesnici će biti kontaktirani u vezi sa informacijama o specifičnom vremenu i mjestu održavanja e-poster prezentacija. Informacije će takođe biti dostupne i na našoj web stranici.

 

Usmene prezentacije

Usmene prezentacije radova obavezno prati i prezentacija radova na video projektoru, koju učesnici pripremaju u programu Microsoft Office Power Point, na engleskom jeziku.

Svi autori radova čiji sažeci budu prihvaćeni će biti dodatno kontaktirani u vezi sa pripremom i tehničkim detaljima usmenih prezentacija.

Učesnici će biti kontaktirani u vezi sa informacijama o specifičnom vremenu i mjestu održavanja usmenih prezentacija. Informacije će takođe biti dostupne i na našoj web stranici.